Enter your keyword

Dotacje unijne

Program operacyjny ``Rybactwo i Morze``

Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstwa poprzez inwestycje w specjalistyczne zaplecze rzeczowe poprawiające jakość i warunki BHP procesu hodowli ryb gospodarstwa rybackiego w miejscowości Dubie.

Cel operacji

Zwiększenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw z sektora akwakultury w zakresie działania 2.3 „Inwestycje produkcyjne w akwakulturę”, w zakresie poddziałania o którym mowa w art. 48 ust. 1 lit. a-d oraz f i h rozporządzenia nr 508/20141 w ramach Priorytetu 2 – Wspieranie akwakultury zrównoważonej środowiskowo, zasobooszczędnej, innowacyjnej, konkurencyjnej i opartej na wiedzy, zawartego w Programie Operacyjnym „Rybactwo i Morze”, na realizację operacji, o których mowa w § 16 ust. 1 pkt 2 lit. c rozporządzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 28 lutego 2017 roku2, tj. mieszczących się w zakresie grupy operacji modernizacyjnych – w przypadku wsparcia, o którym mowa w art. 48 ust. 1 lit. c i d rozporządzenia nr 508/20141

Beneficjent

Jacek Kaczor, ul. Raczkiewicza 3, 30-298 Kraków